Aptauja
 
Vai Tu vēlētos apmeklēt Zemgales NVO Centra piedāvātos valodu kursus?
 
Ziņas pa e-pastu
 
 
 
 

Zemgales NVO projektu programmas 2015.gada rezultāti

Ievietots 17.08.2015
 

Jau ziņojām, ka š.g. jūnijā Zemgales NVO Centrs izsludināja Zemgales NVO projektu programmu, kuras mērķis ir veicināt Zemgales plānošanas reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu. Līdz projekta pieteikuma termiņam (29.jūlijs) saņemti 39 projektu pieteikumi. 

Kopā konkursam pieejami 24 000 EUR, kas sadalīti 3 jomu atbalstam: 

1. Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektiem 8 000 EUR

Saņemti 23 projekti, pieprasītais finansējums 40 380.91 EUR

 2. Starpkultūru dialoga projektiem 8 000 EUR

Saņemti 10 projekti, pieprasītais finansējums 18 221.97 EUR

 3. Mazākumtautību iniciatīvu projektiem 8 000 EUR (t.sk. atbalsts romu NVO, kas nav mazāks par 1500 EUR)

Saņemti 6 projekti, pieprasītais finansējums 11 640.72 EUR

Pavisam kopā pieprasīti 70 243.60 EUR

Piezīme:  Norādītais projektuapraksts iegūts no projektu pieteikumiem un plānotās aktivitātes var mainīties atkarībā no piešķirtā budžeta (gandrīz visiem projektiem piešķirtais finansējums ir mazāks par pieprasīto).

Atbalstītie pilsoniskās sabiedrības projekti

Organizācija un kontaktpersona 

Projekta nosaukums un īss apraksts 

Piešķirtais finansējums

Biedrība "Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija"

"Mana iniciatīva"

Projekta mērķis: Rosināt līdzdalību lēmumu pieņemšanas un politikas plānošanas procesos, īstenot pasākumus, kas dažādām Zemgales plānošanas reģiona iedzīvotāju grupām veicinātu valstisko piederību (pilsonības iegūšana un LR un ES pilsonības prestiža pieaugums, valsts valodas nozīmes stiprināšana), kā arī veicināt saliedētas sabiedrības attīstību Jelgavā un Latvijā kopumā.

Plānotās aktivitātes: 

 • Projekta ietvaros tiks sagatavota un īstenota neformālās izglītībasnaturalizācijas kursu apmācību programma 16 LR nepilsoņiem, kas viņiem ļaus sagatavoties naturalizācijas procesam pilsonības iegūšanai.
 • Informatīvs pasākums "NVO iespējas iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos", kurā varēs iegūt informāciju un padziļināt zināšanas par pilsonisko līdzdalību. Uz semināru tiks aicināti Zemgales plānošanas reģiona interesenti.
 • Izglītojošs seminārs jauniešiem "Pilsoniskā līdzdalība".

500 EUR

Glūdas pagasta biedrība "Attīstības centrs – Dzīvo gudri"

"Esi atbildīgs par savu dzīves vidi!"

Projekta mērķis: Mācot Glūdas pagasta biedrības "Attīstības centrs – Dzīvo gudri" un biedrības "Ģimenes centrs – Nāc!" biedriem ilgtspējīgas attīstības pamatprincipus un pilsonisko atbildību kvalitatīvas vides saglabāšanā, paaugstināt Jelgavas novada iedzīvotāju pašiniciatīvu un līdzdalību dzīves vides sakārtošanā.

Plānotās aktivitātes:

 • Pieredzes apmaiņas un izglītojošais seminārs "Cilvēks un vide. Nevalstiskā sektora darbība ilgtspējīgas attīstības veicināšanā."
 • Projekta atklāšanas un izglītojošais seminārs "Kas ir zero waste pieeja?"
 • Projekta laikā izgatavoto darbuizstāde "Nav atkritumi, ir jaunas iespējas!" Vārpas un Zemgales ciemā.
 • Seminārs "Kas ir ilgtspējīgas attīstības koncepcija?"

1350 EUR

Jelgavas sieviešu invalīdu organizācija "Zvaigzne"

Pilsoniskās aktivitātes biedrībā '' Zvaigzne''.

Projekta mērķis ir  veicināt sociālās atstumtības sieviešu ar invaliditāti un senioru sociālo integrāciju un iekļaušanos pilsoniskajā sabiedrībā. Plānotās aktivitātes:

 • Sanāksmes ar iesaistīto biedrību biedriem par Sociālās integrācijas valsts aģentūras profesionālo rehabilitāciju;
 • Savstarpēji sadarbību pasākumi ar citām Jelgavas NVO un informatīvi pasākumi ar mērķi uzzināt kādas ir pilsoņu tiesības pašvaldību līmenī, kā iespējams ietekmēt lēmumus dažādos līmeņos;
 • Rudens talka, brīvprātīgo dienas atzīmēšana u.c. pasākumi.

400 EUR

Biedrība "Radošo domu un darba centrs "Svētelis""

"ES ESMU PILSONIS"

Projekta mērķis ir Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada un Ozolnieku novada iedzīvotāju pilsoniskā izglītošana un sabiedrības un pašvaldības dialoga izveides veicināšana. Projekts tiks vērsts tieši uz maznodrošinātām, trūcīgām personām.

Plānotās aktivitātes:

 • Informatīvi izglītojošo pasākumu cikls "ES esmu pilsonis" 8 "sarunu vakari" neformālā gaisotnē, kur maznodrošinātās, trūcīgās personas tiks izglītotas par savām pilsoniskām iespējām un arī tiks radīts "ideju kamols" vietējās kopienas dzīves uzlabošanai.
 • Trīs ielas akcijas, kuru laikā tiks prezentēts "ideju kamols", sniegta informācija iedzīvotājiem par iespējām un pasniegts Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājam A.Rāviņam "ideju kamols" ar ierosinājumiem iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai. 

500 EUR

Biedrība "Jelgavas dzīvokļu īpašnieku biedrība"

"Esi saimnieks savās mājās!"

Projekta mērķis: Jelgavas dzīvokļu īpašnieku, māju vecāko un nevalstisko organizāciju pārstāvju izglītošana un informēšana par dzīvokļu apsaimniekošanas jautājumiem.

Plānotās aktivitātes:

 • Septembrī 5h informatīvs seminārs "Dzīvokļu apsaimniekošanas saimnieciskie un juridiskie aspekti", kur tiks aicināti māju vecākie, NVO pārstāvji un citi interesenti tikties ar speciālistiem un iegūt aktuālāko informāciju.
 • 48 individuālas konsultācijasdzīvokļu īpašniekiem, māju vecākiem, iedzīvotājiem par specifiskiem jautājumiem. Informācija par precīziem datumiem būs pieejama plašsaziņas līdzekļos.

700 EUR

Biedrība "Tērvetes mājražotāji un amatnieki"

"Tērvetes novada pašvaldības un biedrību sadarbības stiprināšana"

Projekta mērķis: Veicināt sadarbības stiprināšanu Tērvetes novada pašvaldībai ar novada biedrībām, attīstot novada izaugsmi caur sadarbības stratēģijas izstrādi.

Plānotās aktivitātes

 • Informatīva lekcija par sabiedrības iniciatīvu un iesaistīšanos Tērvetes novada attīstībā novada biedrībām, tiks aicināti NVO, pašvaldību pārstāvji un iedzīvotāji.
 • Apaļā galda diskusija NVO un pašvaldību pārstāvjiem par nākotnes plānošanu Tērvetes novadā.

500 EUR

Biedrība kristīgai paaudžu kopībai "TILTS"

"IESILDI SIRDI"

Projekta mērķis: Aktualizēt uz bērniem attiecināmo deinstitucionalizācijas pasākumu (turpmāk BDI) jautājumu Jēkabpils pilsētas, Pļaviņu, Krustpils, Jēkabpils, Salas, Viesītes, Aknīstes, Neretas novadu iedzīvotāju vidū, izzināt dažādu sabiedrības grupu informētību un motivāciju iesaistīties ar BDI saistītās aktivitātēs, izstrādāt sabiedrības informēšanas un motivēšanas kampaņas pasākumu (kultūras akciju) projektus.

Plānotās aktivitātes:

 • Oktobrī Jēkabpilī plānots 8 h izglītojoši informatīvais seminārs, par tēmu: "Deinstitucionalizācija. Vajadzības. Iespējas. Līdzdalība", tajā aicināti piedalīties biedrību KPK "Tilts" un "Aika": biedri un atbalstītāji, speciālisti darbam ar bērniem un ģimenēm, NVO pārstāvji, interesenti no Jēkabpils pilsētas, Pļaviņu, Krustpils, Jēkabpils, Salas, Viesītes, Aknīstes, Neretas novadu iestādēm un organizācijām.
 • Sabiedrības aptauja par iedzīvotāju informētību saistībā ar iespējām uzņemties atbildību par bez vecākiem palikušiem bērniem.
 • Divu dienu izbraukuma plenērs "Kā iesildīt sirdi?", kura ietvaros, BDI pasākumu aktualizēšanai un popularizēšanai sabiedrībā, plenēradalībnieki izstrādā 3 - 4 dažādus sociālo un/vai kultūras akciju, sabiedrības informēšanas un motivēšanas kampaņu projektus.

1350 EUR

Biedrība "Daugavas Pārupieši"

"MĒS, TAUTA"

Projekta mērķis: Veicināt apzinātu nacionālās identitātes veicināšanu, vairojot piederības izjūtu Latvijas kultūras telpai caur savu novadu un Krustpils novada iedzīvotāju valstiskās pašapziņas stiprināšana un pozitīvas attieksmes veidošana pret tautas tradīcijām un Latvijas simboliku.

Plānotās aktivitātes:

 • Oktobrī patriotiskā audzināšanas stunda "Esi aktīvs" bāreņu namā "Līkumi": ar sportiskām aktivitātēm un  informatīvu lekciju par Latvijas valsts izveidošanu 1918. gadā, par Brīvības cīņu lomu valsts nostiprināšanā, par Lāčplēša dienu. Pasākumā piedalīties tiks aicināti visi bērnu nama audzēkņi, pedagogi un NVO pārstāvji.
 • · Lāčplēša kara ordeņu kavalieru un Brīvības cīņās kritušo karavīru kapu apkopšana Krustpils novada kapos, piedalīties tiks aicināti iedzīvotāji un NVO pārstāvji.
 • · 15.novembrī "Lāčplēša skrējiens", pa Kūku pagasta meža takām. Piedalīties aicināti būs visi interesenti, lai stiprinātu fizisko aktivitāti un pieminētu novadniekus, kuri cīnījās par Latvijas valsts brīvību.
 • · Latgales atbrīvošanas cīņu piemiņas pasākums Atašienē.Sadarbībā ar Krustpils novadu un ar jauniešu piedalīšanos Krustpils pagasta Atašienes pagasta Troškās. Pasākuma laikā būs skatāmi video un stāsti par Brīvības cīņās piedzīvoto.  

800 EUR

NVO "Jauniešu biedrība – CENTRS"


"Iespēju asorti"

Projekta mērķis: Paplašināt Pļaviņu novada jaunatnes redzesloku, izglītojot par jaunatnes lietām nacionālā un Eiropas līmenī, parādot Zemgales jauniešu pieredzi, sniedzot apkopotu, sistematizētu informāciju Pļaviņu novada jauniešiem un citiem iedzīvotājiem par iespējām jaunatnei Pļaviņu novadā,  lai sekmētu jaunatnes darbību un līdzdalību sabiedriskos procesos Pļaviņu novadā un plašākā mērogā.

Plānotās aktivitātes:

Neformālās izglītības nodarbības:

 • Seminārs "ERASMUS+: Jaunatne darbībā", neformālās apmācības par jauniešu iespējām Latvijā un ES. Seminārā tiks aicināti iedalīties jaunieši bez iepriekšējas pieredzes jauniešu projektos.
 • Pieredzes apmaiņas seminārs "Iespēju asorti – garšo labi!", kurš plānots Pļaviņās jauniešu centra "Ideja" telpās.  Seminārā tiks aicināti jaunieši ar pieredzi dažādās jomās, lai dalītos ar zināšanām un labās prakses piemēriem.
 • Informatīva nodarbība jauniešu centrā. Pļaviņu novada ģimnāzijas Odzienas filiāles skolēniem no Vietalvas pagasta  "JIC "Ideja"IESPĒJU ASORTI ". Plānots popularizēt skolēnu vidū Pļaviņu JIC  un informēt skolēnus par dažādām projektu iespējām jauniešiem.
 • Pieredzes apmaiņas izbraukumspie Jelgavas novada biedrības "ideA". Braucienā aicināti piedalīties 30 Pļaviņu novada jaunieši. Pieredzes apmaiņa tiks apskatīti divi Jelgavas novada jauniešu centri un uzzināti labās prakses piemēri par Jelgavas novada Jauniešu padomes darbu un iesaistīšanos sava novada attīstībā.
 • Pļaviņu novada jaunatnes aptauja, kurā plānots noskaidrot jauniešu vēlmes viņu dzīves kvalitātes uzlabošanā.
 • Aptaujas rezultātus plānots iesniegt Pļaviņu novada jaunatnes lietu konsultatīvajai komisijai.
 • Muzikāli-informatīvs pasākums "BALLE".

700 EUR

Jēkabpils Invalīdu biedrība

Aktīvi iedzīvotāji  – pilsoniskas sabiedrības pamats

Projekta mērķis: Izglītot Jēkabpils pilsētā dzīvojošos cilvēkus ar īpašām vajadzībām un pašvaldības darbiniekus par sabiedrību ar vienlīdzīgām iespējām visiem, veicinot sociāli aktīvu jaunu biedru iesaisti Jēkabpils invalīdu biedrības darbībā un apgūstot prasmes vietējā līmeņa interešu aizstāvībā.

Plānotās aktivitātes:

 • No septembra līdz janvārim divas reizes nedēļā plānotas nodarbības cilvēkiem ar veselības problēmām un senioriem, Jēkabpils senioru centrā un Jēkabpils invalīdu biedrībā, kurās notiks radošās darbnīcas un veselību veicinoši pasākumi. Aicināti iesaistīties tiks visi jēkabpilieši.
 • Novembrī Interaktīvā diskusija "Iespēju pēcpusdiena". Par cilvēku ar īpašām vajadzībām ikdienu. Pasākumā tiks dota iespēja mācīties darot. Aicināti piedalīties būs visi jēkabpilieši.
 • Tikšanās ar Jēkabpils pašvaldības darbiniekiem un deputātu pārstāvjiem "Īpašas vajadzības Jēkabpils pilsētvidē", lai risinātu problēmas Jēkabpils pilsētvidē cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un vienotos par turpmāko sadarbību.


700 EUR

Ceraukstes pagasta attīstības biedrība "Rudenāji"

"Neesi viens, nāc –darbosimies kopā!"

Projekta mērķis: Veicināt Bauskas novada Ceraukstes pagasta iedzīvotāju labāku informētību par iespējām saņemt pašvaldības atbalstu un lielāku iedzīvotāju dalību savas dzīves apstākļu un labklājības paaugstināšanā un citos vietējos notikumos, kā arī noskaidrot iedzīvotāju viedokļus par nepieciešamām aktivitātēm.

Plānotās aktivitātes:

 • Septembrī notiks grāmatu draugu ķēde Ceraukstes pagastā. Iesaistīties aicināti visi iedzīvotāji, lai atbalstītu Mūsas bibliotēkas fonda pārvietošanu.  
 • Informāciju stendi un ierosinājumu kastītes izvietošana Ceraukstes pagastā.
 • Oktobrī notiks Informatīvs pasākums – diskusija "Neesi viens, nāc- darbosimies kopā!"Iedzīvotāju tikšanās ar sociālā dienesta darbiniekiem, kur varēs saņemt informāciju par pieejamiem atbalstiem un sadarbības iespējām. 
 • Iedzīvotāju anketēšana un Teritorijas attīstības "Ideju darbnīca", lai noskaidrotu iedzīvotāju skatījumu un viedokli par Ceraukstes pagasta attīstības iespējām. 

500 EUR

Atbalstītie starpkultūru dialoga projekti

Organizācija un kontaktpersona 

Projekta nosaukums un īss apraksts 

Piešķirtais finansējums

Biedrība "Radošo domu un darba centrs "Svētelis""

"IEPAZĪSIMIES"

Projekta mērķis: Japāņu, armēņu, gruzīnu un latviešu starp kultūru dialoga veicināšana, kā arī latviešu kultūras popularizēšana bērnu un jauniešu vidū, latviešu specifisko kultūras vērtību turpmākai saglabāšanai.

Plānotās aktivitātes:

 • Skolēnu brīvlaikā notiks trīs nedēļu ilgas dienas nometnes, kurās 90 Jelgavas pilsētas un novada bērni un jaunieši, tai skaitā ar īpašām vajadzībām, iegūs lielisku pieredzi, apgūs un papildinās savas zināšanas par japānu, armēņu, gruzijas un latviešu kultūru, mākslu, mūziku un modes attīstības tradīcijām.
 • Talka "Kopā jautrāk", kur dažādu tautību pārstāvji savstapēji sacīksoties komandās novāks ražu un baudīs gardos seno zemgaliešu ēdienus.

2 000 EUR

Biedrība "CHEESE"

"Mēs būsim vienoti!"

Projekta mērķis: Veicināt savstarpējās izpratnes veidošanu un stereotipu mazināšanu starp vietējiem jauniešiem un ķīniešiem.  

Plānotās aktivitātes:

 • Septembrī notiks ideālās NACIONĀLĀS vakariņas, kur 15 vietējie un 15 kīniešu pārstāvji baudīs populāros latviešu un kīniešu ēdienus. 
 • Oktobrī notiks mākslas vakars, kur latviešu un kīniešu jaunieši savstarpēji iepazīstinās ar savas kultūras un mākslas tradīcijām.
 • Labais darbs novadam "Kopā jautrāk!", kur vietējie un kīniešu jaunieši kopā pastaigāsies ar Salgales dzīvnieku patversmes suņukiem un sakops dzīvnieku dzīvesvietas.

800 EUR

Jēkabpils ukraiņu kultūrizglītojošā biedrība "JAVIR"

 

"Dvēseles pūra lāde" jeb "Duhovna skarbnica"

Projekta mērķis: Veicināt ukraiņu kultūras valodas un tautas tradīcijas, nacionālās identitātes saglabāšanu un attīstīšanu nolūkā veidot un attīstīt starpkultūru dialogu ar Jēkabpilī dzīvojošām citām mazākumtautību organizācijām un pamatnāciju. 

Plānotās aktivitātes:

 • Augustā notiks 4 radošās nodarbības "Naši ruki ne dlja skuki" – "Acis darba izbijās, rokas darba nebijās", kuru laikā latviešu un ukrainu bērni mācīses izgatavot Ukrainas tautiskās lelles, sculps  miltus, apgleznos stiklu, lasīs Raiņa un Ševčenko daiļradi un to ilustrēs, kā arī  kopīgi organizēs mazo teātrālo uzvedumu un koncertu. 
 • Sadraudzības koncerts"Riznobarvja narodnoji muziki" jeb "Mirklis tautas mūzikas krāsās". 
 • Mono izrāde "Teza, no mūsu pagalma", kurā spēlēs aktieris no Kijevas Vitālijs Bomdarevs.
 • Ziemassvētku iesildīšanas pasākumu cikls "Stanj angrlom dobra" jeb "Kļūsti par eņģeli labu" ar foto iztādi, Betlēmes uguns pieņemšanu un nodošanu un Ziemassvētku koncertiem Jēkabpils pansionātā un pilsētā. 

876 EUR

Biedrība " Bērnu un jauniešu mūzikas klubs"

" Starpkultūru tilts"

Projekta mērķis: Saliedēt Jelgavas un apkārtnes sabiedrību, integrēt krievu tautības pārstāvjus, lauzt stereotipus par "otru kultūru", veicināt cittautiešu komunikācijas prasmi latviešu valodā ar mērķauditorijai saistošu aktivitāšu palīdzību.

Plānotās aktivitātes:

 • Septembrī latviešu un krievu tautības jaunieši kopīgi būvēs galdu galda tenisam.
 • Divas 4h galda tenisa draudzības spēles ar mūziku, dažādu vecumu, tautību, prasmju līmeņa spēlētāju kopīgai saspēlēšanai.
 • Divi 4h galda tenisa treniņi lektora- trenera uzraudzībā. Aicināti piedalīties bērni, jaunieši un pieaugušie, mazākumtautību pārstāvji.
 • Decembrī notiks 2,5h koncerts-diskusija, lai projekta dalībniki neformālā gaisotnē dalītos ar savu projekta pieredzi un mūziku.

1 624 EUR

Jēkabpils baltkrievu biedrība  «Spatkanne»

"Kopīgais vieno, atšķirīgais bagātina"

Projekta mērķis: Veicināt kultūras dialogu starp baltkrievu, krievu un latviešu tautību iedzīvotājiem Jēkabpils pilsētā un tuvākajos novados, savstarpēji iepazīstot kopīgo un atšķirīgo, nodrošinot savas tautas kultūras un sadzīves tradīciju attīstību un saglabāšanu, radot un uzturot  jaunas kopējas kultūras vērtības un veicinot latviešu valodas plašāku pielietošanu. 

Plānotās aktivitātes:

 • Rudenāji "Jumis". Iepazīšanās ar latvisko dzīves ziņu lauku sētā, ar Juma dienas tradīcijām, rituāliem, tautas dziesmām, rotaļām, tradicionālo ēdienu baudīšana, kā arī iespēja piedalīties radošajā darbnīcā "Vārpu vainaga pīšana" un citi.
 • Septembrī notiks ražas svētki jeb Белорусский «Багач» Jēkabpils pilsētas un Sēlpils novada iedzīvotāju iepazīstināšanai ar šo svētku tradīcijām, izdarībām un rituāliem.
 • Vakarēšana Белорусские "Вячоркi" ziemas vakaru lietderīga pavadīšana, darinot rokdarbus, suvenīrus, klausoties baltkrievu, latviešu un ukraiņu folkloras dziesmas, teikas, pasakas, kā arī iespēja piedalīties apsveikuma  kartiņu, ielūgumu, Ziemassvētku egles rotājumu gatavošanā.
 • Ziemassvētki  ar pirmssvētku radošām darbnīcām, sagatavošanas svētkiem,piparkūku un raušu cepšana latviskās un citu tautu tradīcijās, kā arī  dāvanu iesaiņošanu latviskās un citu tautu tradīcijās un kopīgs Ziemassvētku sarīkojums maznodrošinātiem,  vientuļiem veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

1 500 EUR

Ukrainas atbalsta biedrība

"Latvija – Ukraina: no sirds uz sirdi"

Projekta mērķis: Veicināt Jelgavas un novada iedzīvotāju izpratni par ukraiņu tautas vērtībām, organizējot publisku un pieejamu pasākumuciklu, kas veicina ukraiņu kopienas integrāciju un iesaisti pilsētas sabiedriskā dzīvē, kā arī veicināt sabiedrības izpratni un līdzalību Ukrainas procesu izzināšanā. Apvienot kopīgam darbam cilvēkus, kuriem rūp Ukraina kā brīva, neatkarīga un demokrātiska valsts.

Plānotās aktivitātes:

 • Imanta Liepiņa grāmatas "Ukraina. Dzivība, nāve un iekšējā revolūcija" prezentācija, kur aicināti piedalīties dažādu tautību un sociālo grupu pārstāvji, Jelgavas viesi un iedzīvotāji. 
 • Jelgavas dokumentālā foto izstāde un piemiņas pasākums par godu Latvijas armijas ģenerālim Pēterim Radziņam un viņa dienestam Ukrainas Republikas armijā. Pasākumā aicināti skolēni, zemessargi, dažāda vecuma un tautības pārstāvj. 
 • "Uz atmiņu spārniem". Tikšanās ar vēsturnieku kinorežisoru Edvīnu Šnori un filmas "Padomju stāsti" demonstrācija, atmiņas, ģimenes fotogrāfijas. 

1 200 EUR

Atbalstītie mazākumtautību NVO projekti

Organizācija un kontaktpersona 

Projekta nosaukums un īss apraksts 

Piešķirtais finansējums

Biedrība "Jelgavas pilsētas un rajona čigānu biedrība "Romanu čačipen"

"Līdzdarbojies!"

Projekta mērķis: Romu kopienai veiksmīgāk iesaistīties sabiedriskajos procesos, veidot labvelīgus sociālos kontaktus, kā arī kopt romu kultūru un tradīcijas; stiprināt biedrības kapacitāti un veicināt projektā iesaistīto biedrību cilvēkresursu attīstību. 

Plānotās aktivitātes:

 • Radošā darbnīca "Koks mūsu dzīvē", kur Jelgavas iedzīvotāji gan čigāni, gan pamatnācijas bērni kopīgi darbojoties izgatavos putnu mājiņas pēc čigānu tradīcijām. 
 • Latviešu bērnu tautas dzejas un pasakas čigānu valodā, veiksmīgākai čigānu bērnu integrācijai sabiedrībā. 
 • Čigānu tautas identitātes saglabāšana un nodošana nākamai paaudzei. Kopīga čiganu karoga izveide un meiteņu apmācība mates sakartošanai ar bizes pīšanu.

1 132 EUR

Biedrība "Ukraiņu kultūras centrs "Džerelo""

"Iepazīsimies – mēs esam ukraiņi!"

Projekta mērķis: Organizēt aktivitātes kultūras jomā, veicinot mazākumtautību identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību.

Plānotās aktivitātes:

 • Izstāde "Skats uz Jelgavu caur objektīvu". Tiks pieaicināts fotogrāfs no Ukrainas Romāns Čigreņec. Izstādē piedalīsies viesi no Ivana-Frankovska (Ukraina), Latviešu biedrības biedri, Ukrainas kultūras centra "Džerelo" biedri un Jelgavas pilsētas iedzīvotāji. 
 • Ukrainas Neatkarības dienai veltīts koncerts, kurā piedalīsies 4 kolektīvi, tostarp arī kolektīvs no Latviešu biedrības un 2 mazākumtautību kolektīvi. 
 • Biedrības "Džerelo" un biedrības ansambļa 10 gadu jubilejai veltīts koncerts, kurā tiks iesaistīta arī Jelgavas Latviešu biedrība. 
 • Bērnu teatrālās studija "Džeceļa"lugas iestudējums, apvienojot 1.-4.klases dažādu tautību bērnus. Tiks iestudēta jaunā luga, kura ir saprotama un piemērota iepazīšanai un piemērota iepazīšanai ar ukraiņu kultūru izglītības iestdēs. 
 • Ukraiņu kultūru stundas izglītības iestēdēs "Iepazīsimies – mēs esam ukraiņi!". Šešās Jelgavas izglītības iestādēs iepazīstinās skolēnus ar ukraiņu kultūru, tradīcijām un nacionālo virtuvi. Teatrālā studija "Džeceļa" rādīs iestudēto lugu. 

2 900 EUR

Biedrība "ZORA-7"

"Zora-7"

Projekta mērķis: Starpkultūru barjeras mazināšana kopīgā kultūras pasākumā, savstarpējas izpratnes un cieņas veicināšana dažādu paaudžu atšķirīgu tautību pārstāvju vidū, kā arī informācijas apmaiņa starp sabiedrību, čigānu tautas biedrību "ZORA-7" un pašvaldības institūcijām. 

Plānotās aktivitātes:

 • Kultūras apmaiņas pasākums, kurā romi un indietis iepazīstinās ar savu kultūru un tradīcijām. Veiksmīgākai romu un indijas kultūru iepazīstināšanai ir paredzēti arī mākslinieciski priekšnesumi, tradicionālo ēdienu kopīga gatavošana un baudīšana, tradicionālās mūzikas klausīšanās un tradicionālo deju kustību apguve, kā arī sarunas neformālā gaisotnē, bērniem būs iespēja piedalīties kopīgā priekšnesuma sagatavošanā, kādā no tradicionālu ēdienu gatavošanā un spēlēties dažādām tautībām raksturīgās rotaļās. Pasākumā aicināti piedalītes gan dažādu tautību pieaugušie, gan bērni. 
 • Biedrības prezentācija. Tiks aicināti piedalīties Dobeles novada pašvaldības, sociālā un probācijas dienesta pārstāvji, kas ieapzīstinās mazākumtautību pārstāvjus par iespējām un palīdzēs atrast risinājumu konkrētām klātesošo problēmām. 

1 068 EUR

Biedrība "RODACY"

"Mantojums"

Projekta mērķis: izglītot interesentus jēkabpiliešus un tuvāko novadu iedzīvotājus par poļu kultūrvēsturisko mantojumu, veicinot poļu  minoritātes identitātes, tradīcijas un folkloras saglabāšanos;  attīstīt  tos, uzlabojot deju un dziesmu kolektīva darbību; sekmēt dažādu tautību līdzdalību un sadarbību.

Plānotās aktivitātes:

 • Septembrī notiks radošā darbnīca "Latviešu tautas tērpa izpēte un darināšana". Tiks pētīts un pašu spēkiem darīnāts Krustpils novada latviešu tautas tērps.
 • Lekcija ar izstādi "Poļu un citu tautu tērpi Jēkabpilī". Jēkabpils vēstures muzejs rādīs prezentāciju par "poļu pēdām", būs pieejama apskatei kopējiem spēkiem sagatavota izstāde – ekspozīcija no seniem priekšmetiem, īpaša uzmanība tiks veltīta dažādu Jēkabpilī un apkārtnē dzīvojošo tautu tērpiem, kuru īpatnības rādīs katra no biedrībām. 
 • Oktobrī notiks Koncerts poļu deju un dziesmu tradīcijās. Koncerta laikā tiks demonstrēti izveidotie latviešu tautas tērpi. 
 • Koncerts Variešos par godu Latvijas Republikas neatkarības dienai, kurā radošie ansambļi sagatavos un uzstāsies ar latviešu dziesmām un dejām. Tiks izmantoti pašu darinātie latviešu tautas tērpi, demonstrēti poļu tautas tērpi. 
 • Poļu deju un dziesmu uzvedums Jēkabpils pansionātā, kurā poļu dziesmu dziedāšanā piedalīsies baltkrievu biedrības "Spatkanne" biedri. 

2 900 EUR


Konkurss izsludināts saskaņā ar LR Kultūras ministrijas un Zemgales NVO Centra savstarpēji noslēgtā līguma par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā ietvaros.

Uldis Dūmiņš
Valdes priekšsēdētājs
Zemgales NVO Centrs
U.Dūmiņš, 63021910, 29802373