Aptauja
 
Vai Tu vēlētos apmeklēt Zemgales NVO Centra piedāvātos valodu kursus?
 
Ziņas pa e-pastu
 
 
 
 

Latvijas vides aizsardzības fonda projektu konkurss

Ievietots 22.08.2017
 

Līdz 2017. gada 15. septembrim ir iespēja iegūt finansējumu, iesniedzot projektu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas izsludinātajā projektu konkursā ''Latvijas vides un dabas vērtību apzināšana un izcelšana gaidot Latvijas valsts pastāvēšanos simtgadi''. Projektu konkursa mērķis ir īstenot aktivitātes, kuras stiprinātu Latvijas sabiedrības valsts gribu, piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi.

Par projekta iesniedzēju (vadošo īstenotāju) un projekta partneri var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, pašvaldība, pašvaldības institūcija un zinātniskā institūcija.

Konkursa ietvaros tiek atbalstītas sekojošas aktivitātes. Viena projekta ietvaros var īstenot vienu no aktivitātēm.

 • Sabiedrību tieši informējoši/izglītojoši pasākumi, kas saistīti ar Latvijas dabas vērtību atklāšanā un uzturēšanā nozīmīgu personu, notikumu un vietu izcelšanu un godināšanu, kas tiek īstenoti vismaz trīs teritoriālo vienību (novads vai Republikas nozīmes pilsēta) ietvaros; 
 • Klātienes informējoši/izglītojoši pasākumi jauniešiem* (līdz 25 gadiem), kas veicina tūlītēju vai potenciālu vides apziņas veidošanu par Latvijas reģionu nacionālās nozīmes dabas vērtību apzināšanas un izcelšanas nepieciešamību un tiek īstenoti vismaz trīs teritoriālo vienību (novads vai Republikas nozīmes pilsēta) ietvaros.

* Projekta aktivitātēm galvenokārt jākoncentrējas uz mērķauditoriju, kas noteikta nolikuma 3.2. punktā (skat. skaidrojumu ''Jaunietis''), neizslēdzot iespēju plašākas mērķauditorijas iesaistei projekta īstenošanas laikā.

Konkursa ietvaros iesniegtajam projektam jāatbilst šādiem nosacījumiem:

 • pasākuma (informējoša/izglītojoša) mērogam būtu jāaptver vismaz 3 teritoriālās vienības (novads, Republikas nozīmes pilsēta); 
 • viena informējoša/izglītojoša pasākuma ietvaros plānotais dalībnieku skaits sasniedz vismaz 50.

 

Projekta īstenošana jāuzsāk 2017. gada novembra. Projekta īstenošanas laiks nevar būt ilgāks par 2018. gada 30. jūniju. Projekta īstenošanas termiņā jābūt izpildītiem visiem projekta darba uzdevumiem.

Viena projekta minimālais finansējums no Fonda līdzekļiem ir EUR 10 000. Projekta iesniedzējam un katram partnerim projekta īstenošanai ir jānodrošina līdzfinansējums vismaz 10% apmērā no konkrētam partnerim kopējām attiecināmām projekta izmaksām.

Projekta attiecināmās izmaksas ir:

 • pakalpojumu izmaksas (t.sk. pašnodarbināto pakalpojumi);
 • materiālu, mazvērtīgā inventāra un izejvielu izmaksas projekta specifisko aktivitāšu īstenošanai;
 • projekta darbinieku atalgojums;
 • darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,
 • autoratlīdzību (honorāru) izmaksas;
 • attiecināmais nolietojums no pamatlīdzekļu iegādes vērtības (bet ne vairāk kā 20% no iegādes cenas);
 • citas izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta aktivitāšu īstenošanu, (t.sk. projekta vadības un administrēšanas izmaksas, kā arī brīvprātīgo darbs), un nepārsniedz 10% no kopējām projekta izmaksām, sedzamas tikai no projekta līdzfinansējuma daļas, ne no Fonda finansējuma.

 

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš tiek noteikts no konkursa izsludināšanas brīža līdz 2017. gada 15. septembrim. Projektu konkursā var pieteikties, norādītajā termiņā iesniedzot Fonda administrācijā projekta iesnieguma veidlapu (Nolikuma pielikums Nr.1.) un Nolikuma 5.2. punktā noteiktos dokumentus (pielikumus), kas jāpievieno projekta iesnieguma veidlapai.

Projekta iesniegums jāiesniedz Fonda administrācijā:

 1. darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00 (vienlaikus projekta dokumentu elektroniskā versija Microsoft Word vai Microsoft Excel formātā jānosūta uz adresi lvafa@lvafa.gov.lv ) vai
 2. sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu (vienlaikus projekta dokumentu elektroniskā versija Microsoft Word vai Microsoft Excel formātā jānosūta uz adresi lvafa@lvafa.gov.lv) vai 
 3. nosūtot iesniegumu elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, līdz Nolikumā izsludinātā termiņa dienas beigām (līdz plkst.23:59), uz e-pastu lvafa@lvafa.gov.lv

 

Ja projekta iesniegumu nosūta pa pastu, par projekta iesnieguma iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu. Projektu iesniegumi, kas saņemti vai izsūtīti pa pastu (pasta zīmogs) pēc izsludinātā termiņa beigām, netiek pieņemti. Ja projekta iesniegums iesniegts pēc norādītā termiņa, to nodod vai nosūta atpakaļ projekta iesniedzējam.

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas adrese: Eksporta iela 5, Rīga, LV -1010, tālr.: 67503322, e-pasta adrese: lvafa@lvafa.gov.lv, mājaslapa: www.lvafa.gov.lv.