Aptauja
 
Vai Tu vēlētos apmeklēt Zemgales NVO Centra piedāvātos valodu kursus?
 
Ziņas pa e-pastu
 
 
 
 

Bezmaksas kursi Latvijā dzīvojošiem ārvalstniekiem

Ievietots 13.09.2017
 

Lai veicinātu Latvijā dzīvojošo ārvalstnieku -  trešo valstu valstspiederīgo un imigrantu - iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, projekta ''Integrācijas ABC – 2017'' ietvaros laika posmā no 2017. gada septembra līdz 2018. gada decembrim Rīgā, Liepājā, Jelgavā, Daugavpilī un Rēzeknē notiks bezmaksas apmācības – integrācijas kursi. Apmācību valoda – latviešu, krievu vai angļu, nepieciešamības gadījumā tiks pieaicināti citu valodu tulki.

Kāda ir Latvijas ekonomika, tradīcijas, vērtības, īpatnības, salīdzinot ar citām valstīm Eiropā un pasaulē? Kur un kā var sadraudzēties ar vietējiem iedzīvotājiem? Kas jāzina, lai veiksmīgi dzīvotu Latvijā? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem apmeklētāji saņems atbildes integrācijas kursos, apmācību darbs tiks organizēts kā lekcijas un praktiskās konsultācijas. Kursus vadīs pieredzes bagāti un zinoši lektori. 

Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki laika posmā no 2017. gada septembra līdz 2018. gada decembrim Rīgā, Liepājā, Jelgavā, Daugavpilī un Rēzeknē aicināti apmeklēt kursus, kuros varēs apgūt Latvijas vēsturi, politisko sistēmu, zināšanas par sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu Latvijā un pieejamību, iepazīties ar situāciju darba tirgū, nodarbinātību, iespēju strādāt algotu darbu vai veidot savu biznesu, kā arī izzināt Latvijas kultūru un tradīcijas.

Rīgā integrācijas kursi sāksies 2017. gada 17. oktobrī plkst.18.00. Kursi notiks SIA ''Mensarius'' telpās, Blaumaņa ielā 38/40 (ieeja no Pērses ielas 9/11).
Pieteikšanās un plašāka informācija:
apmācību koordinators Ramils Kadirovs, e-pasts versante@gmail.com , tālrunis 26705808.

Daugavpilī integrācijas kursi sāksies 2017. gada 27. septembrī plkst.17.00. Kursi notiks biedrības ''Erfolg'' telpās,  Mihoelsa ielā 7-1a.
Pieteikšanās un plašāka informācija:
apmācību koordinators Vitālijs Karpovičs, e-pasts erfolg_biedriba@outlook.com , tālrunis 20371892.

Rēzeknē integrācijas kursi sāksies 2017. gada 23. septembrī plkst.10.00. Kursi notiks Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Studentu pašpārvaldes telpās, Atbrīvošanas alejā 115.
Pieteikšanās un plašāka informācija:
apmācību koordinatore Marija Dubicka, e-pasts domu.biedri@inbox.lv , tālrunis 29414010.

Liepājā integrācijas kursi sāksies 2017. gada 30. septembrī plkst.11.00. Kursi notiks Liepājas Universitātes telpās, Lielā ielā 14.  
Pieteikšanās un plašāka informācija:
apmācību koordinatore Rita Rozentāle, e-pasts ritite@inbox.lv  , tālrunis 26544088.

Jelgavā integrācijas kursi sāksies 2017. gada 4. oktobrī plkst. 16.00. Kursi notiks Jelgavas integrācijas pārvaldes telpās, Sarmas ielā 4.  
Pieteikšanās un plašāka informācija:
Linda Vovere, e-pasts linda.vovere@inbox.lv, tālrunis 29433212.  

Laipni aicinām Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus apmeklēt kursus, lai tuvāk iepazītu Latviju un latviešus! Integrācijas kursi ir bezmaksas. To noslēgumā tiks izsniegtas apliecības.

Lai uzzinātu vairāk par kursu saturu, ilgumu un lektoriem, aicinām sazināties ar apmācību koordinatoriem.

Projektu ''Integrācijas ABC – 2017'' Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība ''Sadarbības platforma''. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2017/1/02.

Plašāka informācija:
Biedrības ''Sadarbības platforma'' valdes priekšsēdētāja
Lauma Celma
E-pasts: celma.lauma@gmail.com
Mob. tālr. 29822258

 

Foreigners living in Latvia are invited to free courses in Riga, Liepaja, Jelgava, Daugavpils and Rezekne

In order to facilitate foreigners living in Latvia - third-country nationals and immigrants’ - integration into the society of Latvia, in the framework of the project Integration ABC – 2017, free training – integration courses will be held in five Latvian cities.

What is the Latvian economy, traditions, values and characteristics compared with other countries in Europe and world? Where and how you can make friends with the locals? What you need to know to successfully live in Latvia? On these and many other questions the participants will receive answers during the integration training courses; the learning process will be organised in lectures and practical consultations. Courses will lead knowledgeable and rich in experience lecturers. Training language – Latvian, Russian or English, if necessary, interpreters of other languages will be invited.

Foreigners living in Latvia in the period from September 2017 until December 2018 are invited to attend courses in Riga, Liepaja, Jelgava, Daugavpils and Rezekne, in which they will be able to learn Latvia’s history, political system, knowledge of the social, educational and health systems and the availability of care services in Latvia, to get acquainted with the situation on the labour market, employment, opportunities to work or to build one’s own business, as well as to learn Latvian culture and traditions.

In Riga the integration courses will start on October 17 at 18.00. The courses will take place in Mensarius LTD premises in Blaumana Street 38/40 (entrance from Perses Street 9/11).
Application and more information:  
Courses’ coordinator Ramils Kadirovs, e-mail: versante@gmail.com, phone:  26705808.

In Daugavpils the integration courses will start on September 27, 2017 at 17.00. The courses will take place in the Society’s Erfolg premises in Mihoelsa Street 7-1a.
Application and more information:  
Courses’ coordinator Vitālijs Karpovičs, e-mail: erfolg_biedriba@outlook.com, phone:  20371892.

In Rezekne the integration courses will start on September 23, 2017 at 10.00. The courses will take place in Rezekne Technology Academy’s Student Parliament’s premises in Atbrivoshanas Alley 115.
Application and more information:  
Courses’ coordinator Marija Dubicka, e-mail: domu.biedri@inbox.lv, phone:   29414010.

In Liepaja the integration courses will start on September 30, 2017 at 11.00. The courses will take place in Liepaja University premises in Liela Street 14.  
Application and more information:  
Courses’ coordinator Rita Rozentāle, e-mail: ritite@inbox.lv, phone:   26544088.

In Jelgava the integration courses will start on October 4, 2017 at 16.00. The courses will take place in Jelgava Integration Administration’s premises in Sarmas Street 4.  
Application and more information:
Linda Vovere, e-mail: linda.vovere@inbox.lv, phone: 29433212.  

The foreigners living in Latvia are welcome to attend the courses in order to get to know more about Latvia and Latvians! Integration courses are for free. The certificates will be issued at the end of the courses.

To learn more about course content, duration and lecturers, please, contact the courses’ coordinators.

The project Integration ABC – 2017, within the framework of the Refuge, Migration and Integration Fund, implements the society Cooperation Platform. The project is co-financed by the European Union. Grant Agreement No - PMIF/8/2017/1/02.

More information:
Society’s Cooperation Platform Board Chairwoman
Lauma Celma
E-mail: celma.lauma@gmail.com
Phone: 29822258

 

Проживающие в Латвии иностранцы приглашаются на бесплатные курсы в Риге, Лиепае, Елгаве, Даугавпилсе и Резекне

Для того, чтобы способствовать интеграции иностранцев, являющихся представителями третьих стран и иммигрантами, в латвийское общество, в рамках проекта ''Integrācijas ABC – 2017'' в пяти городах Латвии будет проводиться бесплатное обучение – курсы интеграции.  

Какими представляются экономика, традиции, ценности, особенности Латвии в сравнении с другими странами Европы и мира? Где и как можно подружиться с местными жителями? Что следует знать для успешного проживания в Латвии? На эти и многие другие вопросы можно получить ответы во время посещения курсов интеграции, процесс обучения на которых будет организован в виде лекций и практических консультаций. Проводить занятия будут знающие и опытные лекторы. Языки обучения  - латышский, русский или английский, в случае необходимости будут приглашены переводчики, владеющие другими языками.

В период с сентября 2017 года по декабрь 2018 года иностранцы, проживающие в Латвии, приглашаются посетить курсы в Риге, Лиепае, Елгаве, Даугавпилсе и Резекне, на которых можно будет освоить историю Латвии и её политическую систему, получить сведения о предоставляемых услугах и их доступности в сферах социальной системы, системы образования и системы здравоохранения Латвии,  ознакомиться с ситуацией на рынке труда и занятости и с возможностью работать за зарплату или же основать свой бизнес, а ещё получить знания о латвийской культуре и традициях.

В Риге курсы интеграции начнутся 17 октября 2017 года в 18.00. Курсы будут  проводиться в помещениях  SIA ''Mensarius'', по адресу: улица Blaumaņa 38/40 (вход с улицы Pērses 9/11).
Регистрация и более подробная информация:
координатор по вопросам обучения Ramils Kadirovs (Рамилс Кадировс), адрес э-почты: versante@gmail.com , телефон 26705808.

В Даугавпилсе курсы интеграции начнутся 27 сентября 2017 года в 17.00. Курсы будут  проводиться в помещениях общества ''Erfolg'', по адресу: улица Mihoelsa 7-.
Регистрация и более подробная информация:
координатор по вопросам обучения Vitālijs Karpovičs (Виталий Карпович), адрес э-почты: erfolg_biedriba@outlook.com, телефон 20371892.

В Резекне курсы интеграции начнутся 23 сентября 2017 года в 10.00. Курсы будут  проводиться в помещениях студенческого самоуправления Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (Резекненская академия технологий), по адресу: Atbrīvošanas alejā 115.
Регистрация и более подробная информация:
координатор по вопросам обучения Marija Dubicka (Мария Дубицка), адрес э-почты: domu.biedri@inbox.lv , телефон 29414010.

В Лиепае курсы интеграции начнутся 30 сентября 2017 года в 11.00. Курсы будут  проводиться в помещениях Liepājas Universitāte (Лиепайский университет), по адресу: Lielā ielā 14.
Регистрация и более подробная информация:
координатор по вопросам обучения Rita Rozentāle (Рита Розентале), адрес э-почты:  ritite@inbox.lv  , телефон 26544088.

В Елгаве курсы интеграции начнутся октября 2017 года в 16.00. Курсы будут  проводиться в помещениях Jelgavas integrācijas pārvalde (Совет по интеграции общества Елгавы), по адресу: улица Sarmas 4.
Регистрация и более подробная информация:
координатор по вопросам обучения Linda Vovere (Линда Вовере), адрес э-почты:  linda.vovere@inbox.lv  , телефон 29433212

Приглашаем всех иностранцев, проживающих в Латвии, посетить курсы, чтобы ближе узнать Латвию и латышей! Курсы интеграции являются бесплатными. После их завершения будет выдан сертификат.

Для получения более подробной информации о содержании, длительности и лекторах курсов, предлагаем связаться с координаторами по вопросам обучения.

Проект ''Integrācijas ABC – 2017” при содействии Фонда убежища, миграции и интеграции осуществляет общество ''Sadarbības platforma''. Проект поддерживается Европейским союзом. Договор по гранту - Nr. PMIF/8/2017/1/02.

Более подробная информация:
Председатель правления общества „Sadarbības platforma”
Лаума Целма
Адрес э-почты: celma.lauma@gmail.com
Моб. тел.: 29822258