Zemgales NVO Centra mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Zemgales reģionā. Divdesmit gadu laikā organizācija ir paplašinājusi savus darbības virzienus un uzlabojusi sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Uzzināt vairāk

Īsumā

Biedrība 'Zemgales NVO Centrs" veiksmīgi darbojas kopš 1998.gada 14.decembra, kad to kopā izveidoja vairākas nevalstiskās organizācijas. Mēs esam:

 1. Reģionāla mēroga organizācija, jo darbojamies visā Zemgales plānošanas reģionā.
 2. Organizācija, kuras mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības attīstību, veicinot nevalstisko organizāciju darbības atbalstu, attīstību un iesaisti sabiedriski nozīmīgos sociālekonomiskos procesos.
 3. Pēdējo 20 gadu laikā nepārktraukti darbojamies, sniedzot atbalstu NVO sektoram Zemgales reģionā, veicot regulāras  konsultācijas interesentiem un NVO, rīkojot apmācību pasākumus, NVO informācijas dienas un organizējot citas aktivitātes. Biedrība tika apbalvota ar pateicību kā lielākā Latvijā ārvalstu brīvprātīgā darba uzņēmējorganizācija, tika īstenoti projekti vairāku ES programmu ietvaros, tostarp centralizēti Eiropas Komisijas finansēti projekti.

Zemgales NVO Centram ir cieša sadarbība ar vairāk kā 500 reģiona organizācijām, pakalpojumi tiek sniegti vairāk kā 400 NVO pārstāvjiem. Sadarbībā ar Zemgales NVO resursu centriem tiek īstenoti apmācību semināri un NVO informācijas dienas, kā arī notiek aktīva dalība Zemgales plānošanas reģiona darba (t.sk. partnerība projektos), Zemgales enerģētikas aģentūru, Latvijas Pilsonisko aliansi u.c.

Galvenie organizācijas darbības virzieni un pamatuzdevumi ir:

 1. Informācijas pārneses punkts pilsoniskā aktīvisma un sabiedrības līdzdalības jomā.
  • Izglītošana – apmācību organizēšana, izglītības procesa attīstības veicināšana, atbalsts NVO un indivīdiem mācību procesā.
  • Informēšana – informatīvais atbalsta punkts organizācijām un interesentiem.
  • Jauniešu piesaiste NVO sektoram un brīvprātīgā darba attīstības veicināšana Zemgalē un Latvijā. 
  • Pētījumu veikšana, saistībā ar organizācijas pamatmērķi.
 2. Mediācija trīs sektoru starpā – valsts, NVO un biznesa sektors.
  • Sadarbības veicināšana.
  • Konsultācijas sektoru pārstāvjiem – NVO skatupunkta un pieredzes nodrošināšana.
  • Interešu pārstāvniecība.
  • Atbalsta sniegšana un jaunatnes darba attīstības veicināšana,
   t.sk. sniegt atbalstu gan organizācijām, kas nodarbojas ar atbalstu personām ar invaliditāti, gan arī atbalstīt personas individuāli, kurām noteikta invaliditāte, t.sk. redzes invaliditāte, kustību traucējumi u.c.
  • Projektu konkursu organizēšana – resursu administrēšana, piesaistīšana un investīciju piesaiste pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm Zemgalē
 3. Partnerība pasaules mērogā.
  • Pilsoniskas līdzdalības projekti.
  • Eiropas brīvprātīgā darba projekti.
Biedrības 'Zemgales NVO centrs' STATŪTI


Filozofija
Latvijas Republikas Satversme nosaka, ka Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai, un to brīvā un tiesiskā izpausme ir valsts augstākā pamatvērtība. Zemgales NVO Centrs ikdienā strādā pie šo vērtību ieviešanas praksē. Vērtību vienojošais faktors ir pilsoniskā sabiedrība, ko esam izvirzījuši par savas darbības pamatelementu. Nevalstiskās organizācijas Latvijā līdzās brīviem un atbildīgiem cilvēkiem ir pilsoniskās sabiedrības pamatelements.

Vīzija
Zemgales NVO Centrs ir nozīmīgs reģionāla mēroga spēlētājs Latvijā, kas aizstāv pilsoniski aktīvu cilvēku intereses – iesaistot, atbalstot un pārstāvot viņus Latvijā un Pasaulē.

Vidēja termiņa darbības stratēģija 2020.–2022.gadam versija 3.0/2019

Vērtības

Cilvēks kā pamatvērtība
Latvija ir izvēlējusies demokrātiskas attīstības ceļu. Cilvēks, viņa dzīvība, brīvība, cieņa un tiesības ir augstākā demokrātijas pamatvērtība. Zemgales NVO Centrs ikdienā strādā pie šo vērtību ieviešanas praksē. Visu vērtību vienojošais faktors ir pilsoniskā sabiedrība, ko Zemgales NVO Centrs ir izvirzījis par savas darbības pamatelementu.

Dažādu līmeņu pieeja
Zemgales NVO centrs aktīvi plāno, koordinē, īsteno un izvērtē projektus vietējā, reģionālā, valsts un starptautiskā līmenī. Pieredze mērojama dažādos līmeņos: no NVO informācijas dienām Jelgavā, Jēkabpilī, Dobelē līdz starpkontinentālā ilgtermiņa sadarbības projektam ar Latīņamerikas valstīm.

Dalīšanās pieredzē
No visiem izaugsmes ceļiem vissvarīgākais ir ieguldīšana cilvēkos. Mūsu priekšnoteikums ir vienkāršs - ja tavi cilvēki attīstās, attīstās arī tava organizācija. Cilvēks, attīstot organizāciju, attīsta un veido kopējo sabiedrību. Dalīšanās vienam ar otru ir svarīgs pamatkritērijs kvalitātes celšanā.

Biedrības valdes locekļi

Uldis Dūmiņš

valdes priekšsēdētājs

Tekla Žabova

valdes loceklis

Ingrīda Lisovska

valdes loceklis

Tamāra Gžibovska

valdes loceklis

Vita Dzalbe valdes priekšsēdētāja vietniece


Iestāšanās biedrībā:

Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde. Pēc pieprasījuma interesentiem nosūtam anketu, kuru aizpildot var kļūt par biedrības 'Zemgales NVO Centrs' biedru.


Gada pārskati

Finanšu gada pārskats 2022
Finanšu gada pārskats 2021
Finanšu gada pārskats 2020
Finanšu gada pārskats 2019
Finanšu gada pārskats 2018
Finanšu gada pārskats 2017
Finanšu gada pārskats 2016