Zemgales NVO Centra mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Zemgales reģionā. Divdesmit gadu laikā organizācija ir paplašinājusi savus darbības virzienus un uzlabojusi sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Uzzināt vairāk

Projekti

Organizācija Biedrība “Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”
Projekta nosaukums Kompleksi pasākumi Zemgales reģiona iedzīvotāju pilsoniskās aktivitātes veicināšanai
Apraksts

Projekta mērķis ir pilsoniskās līdzdalības veicināšana Zemgales reģionā caur iedzīvotāju izglītošanu, prasmju attīstību, sadarbības veicināšanu, atbalsta sniegšanu un interešu pārstāvēšanu iedzīvotāju uzticēšanas paaugstināšanai.

Projekta aktivitātes ir vērstas uz Zemgales NVO Centra ikdienas darbības nodrošināšanu un atsevišķu iniciatīvu realizēšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības Zemgales reģionā.

Zemgales NVO Centra darbības atbalsta aktivitātes ietvaros tiks nodrošinātas:

 1. Konsultācijas,
 2. Informatīvie pakalpojumi,
 3. Zemgales plānošanas reģiona NVO interešu pārstāvniecība,
 4. Interneta resursu attīstība Zemgales NVO sektorā – ārējo sakaru pilnveide,
 5. Zemgales NVO Centra darbības izvērtēšana un izmaiņu veicināšana atbilstoši biedrības stratēģijas plānam.

Projekta ietvaros tika organizētas arī vairākas iniciatīvas pilsoniskās sabiedrības atīstībai, sabiedrības izglītošanai, kā arī savstarpējas sadarbības veicināšanai:

 1. Pilsonisko aktīvistu treniņnometne,
 2. Darbnīcas pilsonisko prasmju attīstībai,
 3. Simulācijas spēle jauniešiem lēmumu pieņemšanas izspēlei,
 4. Pilsoniskā akcija ,,Mūsu stāsts nākotnei’’.
Rezultāta tiks stiprināta Zemgales reģiona iedzīvotāju, t.sk. jauniešu pilsoniskā līdzdalība, veicināta sadarbība un pozitīvi ietekmēta Zemgales NVO darbības kapacitāte.

Projekta īstenošanas periods: no 2020.gada 1.janvāra līdz 31.oktobrim

NVOF_2020
Piešķirtais finansējums 38 856,17 EUR
Organizācija ISQ (PT), Fundatia Centrul Educational Spektrum (RO), FIPL (IR), Cardet (Cy), ECQ Ltd. (BG)
Projekta nosaukums T-Challenge
Apraksts logo Tcahl
Projekta T-Challenge (Entrepreneurship education using challenge-based learning - no angļu val. Izaicinājumos balstīta uzņēmējdarbības izglītība) mērķis ir radīt interneta vidē bāzētus uzdevumus (WebQuest), lai ieinteresētu apmācāmos papildināt savas zināšanas mācību priekšmetā, ko tie studē. Ar šī veida aktīvo mācīšanos, kas piedāvā sensoro pieredzi, studenti var izpētīt reālās dzīves problēmas un izaicinājumus.

Šī metode attīstās ātri un arvien palielinās sekotāju skaits, ņemot vērā metodes pielāgojamību dažādām pedagoģiskām stratēģijām un pielāgošanās spējām. Tā arī paredz mūsdienīgu digitālās vides izmantošanu. WebQuest iesaistes laikā apmācāmie attīsta saikni ar mācību vielu un veido pozitīvas atmiņas no mācību procesa. Jautrā mācību sadaļa visbiežāk parādās, izmantojot šo metodi, tādējādi veidojot pozitīvu emocionālu kontaktu mācību veicināšanas nolūkā.

Tiešās mērķa grupas ir pasniedzēji un skolotāji, taču apmācāmie tiek identificēti kā netiešā mērķa grupa, kuri būs patiesie gala rezultātu labuma guvēji (WebQuests).

T-Challenge projektu finansē Eiropas Komisijas ERASMUS+ programma. Projekts ilgst 24 mēnešus, sākot no 1.novembra 2017.gadā līdz 31.oktobrim 2019.gadā.
Piešķirtais finansējums Projekta kopējais finansējums 257 975 Eur, Zemgales NVO Centra administrējamā daļa 42 916 Eur
Organizācija Vācija, Itālija, Spānija, Latvija
Projekta nosaukums BADU
Apraksts

Badu
Projekta uzdevums ir veicināt Mozilla digitālo nozīmīšu (Mozilla Open Badges) izmantošanu, parādot neformāli un profesionāli iegūtās zināšanas digitālā vidē. Papildus projekta ietvaros vēlamies parādīt arī prasmes, kas iegūtas mobilitātes rezultātā. Nozīmīte ir kā simbols, kuras uzdevums ir parādīt sasniegumus, iemaņas un kvalitātes. Mozilla digitālā nozīmīte (turpmāk ''nozīmīte'') ir datne, kas ir ikonas formātā veidota un satur informāciju par iegūtajām iemaņām un sasniegumiem. Datnē var atrast informāciju par izdevējorganizācijas nosaukumu, iegūto zināšanu apraksts un derīguma termiņš. Nozīmītes ir atvērtā koda programma un to var izmantot jebkura organizācija – izdot nozīmītes digitālā vidē, atbalstot jauniešu mobilitāti un neformālās mācīšanās rezultātus.

Jaunatnes darbinieki var izmantot šīs nozīmītes, lai parādītu savas zināšanas, jo nozīmītes var parādīt arī sociālo tīklu lapās.

Projekta ietvaros veidosim vienkārši saprotamas vadlīnijas - kā izmantot Mozilla digitālās nozīmītes, izstrādājot arī jau 50 gatavas nozīmītes jauniešu izglītotājiem, norādot kompetences jaunatnes mobilitātes atbalstam un 50 nozīmītes neformālās izglītības jomā. Tāpat arī tiks veidots labās prakses katalogs par to, kā izmantot Mozilla digitālās nozīmītes jauniešu apmācītāju kompetenču atzīšanai.

Projekta vadošais partneris ir Vācijā bāzētā organizācija ''Jaunatnes kultūras projekti'' (Drēsdene) un projekts tiek īstenots sadarbībā ar Zemgales NVO Centru un sadarbības partneriem no Lielbritānijas, Itālijas un Spānijas.

Projektu līdzfinansē ERASMUS+ programma.

Vairāk par projektu:
https://www.badge-badu.eu/

Piešķirtais finansējums Projekta kopējais finansējums 166 125 Eur, Zemgales NVO Centra administrējamā daļa 18 309 Eur
Organizācija Francija, Spānija, Portugāle, Beļģija, Latvija, Itālija
Projekta nosaukums Myself&Europe
Apraksts

projekts-myselfeurope 
Myself&Europe projekta ietvaros ir paredzētas aktivitātes sociālās iekļaušanas horizontālajām prioritātēm un zināšanu nostiprināšana profesionālajā izglītībā, kā arī ir plānots norādīt sistemātiskus paņēmienus profesionālajā izglītībā

Šī projekta ietvaros izstrādāta inovatīva apmācību programma:

- Myself&Europe mācību plāns (EQF un ECVET)
- Myself&Europe inovatīvs metožu apkopojums pasniedzējiem un apmācītājiem
- Myself&Europe inovatīvs metožu apkopojums jauniešiem
- Myself&Europe izmantošanas vadlīnijas
Projekts paredz iekļaut gan mācību personālu, gan arī apmācāmos.

 • Nelabvēlīgā situācijā esoši jaunieši no dažādām vidēm, kuriem nepieciešama pozitīvāka attieksme (un zināšanas) attiecībā uz Eiropas projektu un ES vērtībām.
 • Augstas kvalitātes mācības un kursi joprojām ir labākais veids, kā cīnīties pret sociālo izslēgšanu, izglītības priekšlaicīgu pamešanu un izvairīties no radikālisma, kas vēlāk noved pie vardarbīga ekstrēmisma.

Instruktori, pedagogi un darbaudzinātāji

 • Šī ir tā mērķa grupa, kas var veicināt un iespējot šīs zināšanas, iemaņas un kompetences saviem apmācāmajiem.

 • Modernizēta, informēta un spējīga profesionālās izglītības sistēma ir šobrīd svarīgāka nekā agrāk; tagad, kad Eiropa un cilvēce kopumā sastopas ar terorisma draudiem un tādējādi jaunieši bez atbilstošas ievirzes kļūst par viegliem upuriem.

Vairāk par projekta partneriem:
https://myselfandeurope.eu/lv/partneris/
Piešķirtais finansējums Projekta kopējais finansējums 266 826 Eur; Zemgales NVO Centra administrējamā daļa 27 596 Eur