Meklēšanas rezultāti

EURODESK

Jauniešu iespēju ziņu lapa EURODESK ir lielākais jauniešu (vecumā no 13 - 30 g.v.) iespēju apkopotājs Latvijā (vairāk kā 1 300 tiešo saņēmēju). Mūsu pieeja jaunietim ir atbilstoša mūsdienu vērtībām - ziņas tiek atlasītas un apkopotas, ņemot vērā 3 pamatkritērijus: īsi, aktuāli un noderīgi.

Lasīt vairāk 19. jūlijs, 2018
Integrācijas kursi ārvalstniekiem tiešsaistē/ Online integration courses for foreigners/ Kурсы по интеграции для иностранцев в режиме on-line

Integrācijas kursi ārvalstniekiem tiešsaistē/ Online integration courses for foreigners/ Kурсы по интеграции для иностранцев в режиме on-line

22. aprīlis, 2020

Aicinām Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus Covid-19 krīzes laiku izmantot lietderīgi un auglīgi – tiešsaistē ''apmeklēt'' integrācijas kursus, kuros varēs izzināt svarīgākās lietas par Latvijas vēsturi, kultūru, likumdošanu un apgūt zināšanas par sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu un uzņēmējdarbības iespējām Latvijā.

Lai sekmīgāk iekļautos un izprastu Latvijas sabiedrību, integrācijas kursiem aicināti pieteikties Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki -  trešo valstu valstspiederīgie jeb imigranti. Kursi ir bezmaksas.

Integrācijas kursu apmeklētāji izzinās Latvijas vēstures pamatvērtības un valsti, tās politisko sistēmu, gūs zināšanas par sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu Latvijā un pieejamību, iepazīsies ar situāciju darba tirgū, nodarbinātību, iespēju strādāt algotu darbu vai veidot savu biznesu, kā arī - zināšanas par Latvijas kultūru, tradīcijām un iemaņas starpkultūru dialoga veidošanā. Uzmanība tiks veltīta arī latviešu valodai - kā patstāvīgi to mācīties, kādas ir iespējas un risinājumi, kas ir sarunvaloda klubi.

Īpaša uzmanība lekciju programmā paredzēta situācijai saistībā ar Covid -19 pandēmijas izraisītajām sekām, – kā un kur rast palīdzību krīzes situācijā, kā iesniegt dokumentus iestādēm, kā lietot elektronisko parakstu, ko nozīmē darbs attālināti, kur griezties pēc palīdzības, ja uzņēmums aptur darbību, kā saņemt dīkstāves pabalstu?

Kāda ir Latvijas ekonomika, tradīcijas, vērtības, īpatnības, salīdzinot ar citām valstīm Eiropā un pasaulē? Kur un kā var sadraudzēties ar vietējiem iedzīvotājiem? Kas jāzina, lai veiksmīgi dzīvotu Latvijā? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem apmeklētāji saņems atbildes integrācijas kursos, apmācību darbs tiks organizēts kā lekcijas un praktiskās konsultācijas. Kursus vadīs pieredzes bagāti un zinoši lektori. Apmācību valoda – latviešu, krievu vai angļu, nepieciešamības gadījumā tiks pieaicināti citu valodu tulki. 

Integrācijas kursi notiks  tiešsaistē projekta Integrācijas ABC  Facebook kontā (slēgtā grupā).

Pieteikšanās un plašāka informācija: 
Lekcijas koordinators Ramils Kadirova, e-pasts: versante@gmail.com, tālrunis: 26705808,
lekciju koordinatore Santa Lāma, e-pasts: laama.santa@gmail.com, tālrunis: 26599060.

Laipni aicinām Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus apmeklēt kursus, lai tuvāk iepazītu Latviju un latviešus! To noslēgumā tiks izsniegtas apliecības.

Projektu ''Integrācijas ABC – 3'' Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība ''Sadarbības platforma'' sadarbībā ar biedrību ''Patvērums “Droša māja''''. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

Papildu informācijai:
Lauma Celma, T. 29822258
celma.lauma@gmail.com
http://www.sadarbibasplatforma.lv/
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf

We invite foreign nationals living in Latvia to apply for online integration courses

We invite foreign nationals living in Latvia to use the Covid-19 crisis time efficiently and fertile – to participate in online integration courses, in which it will be possible to explore the most significant things about Latvia's history, culture, legislation and knowledge of the social, educational and health services system, as well as business opportunities in Latvia.

In order to better integrate and understand Latvian society, foreign nationals currently living in Latvia - third-country nationals or immigrants are invited to apply for integration courses. The courses are free of charge.

Special attention in the lecture programme is given to the situation connected with the effects of the Covid-19 pandemic - how and where to find crisis aid, how to submit documents to institutions, how to use the electronic signature, what does working remotely mean, where to turn for assistance if a company stops its work, how to obtain an idle allowance?

What are Latvia's economy, traditions, values, features compared to other countries in Europe and the world? Where and how can you make friends with the locals? What do you need to know to live successfully in Latvia? Where, in the current virtual environment, can you get the information about Latvia's culture? The interesents will receive answers to these and many other questions in integration courses.

The attention will also be paid to Latvian language - how to study it independently, what are the opportunities and solutions for learning Latvian, what are the colloquial speech clubs?

The remote training will be organised both, as lectures and as practical consultations. The online lecture will be conducted by experience-rich and knowledgeable lecturers. Training languages - Latvian, Russian or English.

The integration courses will take place online on project Integration's ABC Facebook account (closed group).

Applying and more information: 

Lecture coordinator Ramils Kadirovs, e-mail: versante@gmail.com, phone: 26705808,

lecture coordinator Santa Lāma, e-mail: laama.santa@gmail.com, phone: 26599060.

We welcome foreign nationals living in Latvia to attend courses in order to find out more about Latvia and Latvians. At the end of the courses the certificates will be issued.

The project ''Integration ABC– 3'' within the Refuge, Migration and Integration Fund implements the society ''Cooperation Platform'' in cooperation with the organisation ''Shelter “Safe House''''. Project is co-financed by the European Union. Grant agreement No. PMIF/8/2019/2/01.

More information:
Lauma Celma, T. 29822258
celma.lauma@gmail.com
http://www.sadarbibasplatforma.lv/
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf

Приглашаем проживающих в Латвии иностранцев записаться на курсы по интеграции в режиме on-line

Приглашаем проживающих в Латвии иностранцев использовать кризисный период Covid-19 целеустремлённо и плодотворно – принять участие в работе курсов по интеграции в режиме on-line (дистанционно), благодаря чему можно ознакомиться с основными вопросами истории Латвии, её культурой и законодательством, получить знания о социальной и образовательной системах, а также об услугах здравоохранения и возможностях организовать предпринимательскую деятельность в Латвии.                  

Для того, чтобы успешнее войти в латвийское общество и познать его, проживающие в Латвии иностранцы - представители третьих стран или иммигранты - приглашаются записаться на курсы по интеграции. Курсы являются бесплатными.

Особое внимание в программе лекций будет уделено ситуации, связанной с последствиями, вызванными пандемией Covid -19: как и где искать помощь в кризисной ситуации, как подавать документы в учреждения, как использовать электронную подпись, что означает – работать удалённо, куда обращаться за помощью, если предприятие приостанавливает деятельность, как получить пособие за простой?

Что представляет собой латвийская экономика, каковы традиции, ценности и особенности Латвии в сравнении с государствами Европы и всего мира? Где и как можно подружиться с местными жителями? Что нужно знать, чтобы успешно жить в Латвии? Где, в данный момент в виртуальной среде, можно познакомиться с культурой Латвии? На эти и многие другие вопросы можно будет получить ответы на курсах по интеграции.

Внимание также будет уделено и латышскому языку: как учить его самостоятельно, каковы есть возможности и решения для его усвоения, что такое – клубы разговорного языка.

Учебный процесс будет осуществляться удалённо в виде лекций и практических консультаций. Лекции в режиме on-line будут проводить знающие и опытные лекторы. Языками, на которых будет проходить обучение, являются латышский, русский или английский.  

Курсы по интеграции будут проводиться в режиме on-line (дистанционно) в рамках проекта Integrācijas ABC в профиле Facebook (закрытая группа).

Регистрация и дополнительная информация:

координатор учебного процесса Рамиль Кадыров (Ramils Kadirovs), адрес э-почты      versante@gmail.com , телефон  26705808,

координатор учебного процесса Санта Лама (Santa Lāma), адрес э-почты laama.santa@gmail.com , телефон 26599060.

Приглашаем проживающих в Латвии иностранцев принять участие в работе курсов для того, чтобы ближе познакомиться с Латвией и латышами! После их окончания будут выданы сертификаты.

Проект ''Integrācijas ABC – 3'' при содействии Фонда убежища, миграции и интеграции осуществляет общество ''Sadarbības platforma'' при сотрудничестве с обществом ''Patvērums “Drošā māja''''. Проект поддерживается Европейским союзом. Договор по гранту - Nr. PMIF/8/2019/2/01.

Дополнительная информация:
Лаума Целма (Lauma Celma), T. 29822258
Адрес э-почты: celma.lauma@gmail.com
http://www.sadarbibasplatforma.lv/
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf 

logo KM ES Drosa maja SP

Zemgales NVO centrs nodrošina organizācijas un ikvienu indivīdu Zemgalē ar aktuālāko, nozīmīgāko un piemērotāko informāciju un dažāda veida maksas un bezmaksas pakalpojumiem.

Bezmaksas pakalpojumi
Konsultācijas
Prakse / Brīvprātīgais darbs
Jauniešu informatīvais tīkls “EURODESK”
Informatīvie semināri un apmācības
Informatīvi pakalpojumi
Dators / Internets
Maksas pakalpojumi
Telpas / Aparatūra / Grafika
Drukāšana / Kopēšana / Skenēšana
Individuālas apmācības
Valodu kursi
Grāmatvedības pakalpojumi
Tulkojums
Semināri / Apmācības

Jauniešiem

Žurnāls

Žurnāls "Jaunatne"

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) katru gadu izdod žurnālu "Jaunatne", kuru izplata jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem un citiem interesentiem. Žurnālu drukātā veidā bez maksas varat saņemt JSPA - Mūkusalas ielā 41, Rīgā....

EURODESK

EURODESK

Jauniešu iespēju ziņu lapa EURODESK ir lielākais jauniešu (vecumā no 13 - 30 g.v.) iespēju apkopotājs Latvijā (vairāk kā 1 300 tiešo saņēmēju). Mūsu pieeja jaunietim ir atbilstoša mūsdienu vērtībām - ziņas tiek atlasītas un apkopotas, ņemot vērā 3 pamatkritērijus: īsi,...

Brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgais darbs

Eiropas brīvprātīgais darbs ir iespēja doties uz kādu no Eiropas valstīm un strādāt kā brīvprātīgajam bez maksas. Brīvprātīgais darbs nozīmē bezpeļņas darbu, taču jauniešiem 100% apmērā tiek apmaksāti ceļa un uzturēšanās izdevumi. Tā ir lieliska iespēja saprast, kas Tev...

Valodu kursi

Zemgales NVO Centrs piedāvā iespēju piedalīties valodu kursos Jelgavā un Rīgā.

Rīgā varam nodrošināt kursus sākot no 10 cilvēku grupām.

Zemgales NVO Centra valodu kursos:

  • vari izvēlēties sev piemērotākās valodas piedāvājumu atbilstoši savam zināšanu līmenim
  • apmācības notiek draudzīgā atmosfērā nelielās grupās, izmantojot neformālās izglītības metodes
  • uzsvars tiek likts uz sarunvalodu, kas mūsdienās iegūst arvien lielāku nozīmi gan mācību un darba, gan ceļošanas vajadzībām
  • dalībniekiem ir iespēja iesaistīties apmācību kursa veidošanā
  • katram dalībniekam tiek veltīta individuāla pieeja

Pieteikšanās:

  • Elektroniski sūtot pieteikumu uz e-pastu: info@zemgalei.lv (Norādīt: izvēlētais valodas klubs, pilsēta, kontaktinformācija (e-pasts un telefons))
  • Pa telefonu: 26044412 vai 63021910
  • Zemgales NVO Centra birojā (Lielā iela 15, Jelgavā - durvju kods 249)

Piedāvājam apgūt: angļu valodu A1/A2/B1 līmenī, itāļu valodu, krievu valodu un norvēģu valodu.